قاسم رضایی، جانشین فرمانده ناجا گفت: ۹۳ درصد جرایم مربوط به سرقت‌ها است و فرماندهان و مدیران انتظامی باید با افزایش نگهبان محله، توسعه شبگردها و دشتبان در راستای پیشگیری از وقوع سرقت و با اقدامات هوشمندانه و برنامه‌ریزی شده و کشف به موقع سرقت، سرقت‌ها را کاهش و احساس امنیت را در جامعه حفظ کنند و ارتقا دهند.