مسئول شبکه شاد گفت: حدود سه میلیون و ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر معادل ۲۱ درصد از کل دانش‌آموزان فاقد دریافت‌کننده‌های هوشمند هستند یا درجایی هستند که دسترسی به نرم‌افزار ندارند. به گزارش ایلنا، سید حسن الحسینی؛ مشاور وزیر آموزش‌وپرورش در خصوص آمار مخاطبان شاد گفت: تعداد ۱۱ میلیون و ۴۰۸ دانش‌آموز در شبکه شاد احراز هویت شدند. تعداد مدیران ۱۰۰ هزار و ۹۹۹ نفر و تعداد معلمان ۶۴۷  و ۸۱۴ نفر هستند که به شاد متصل و احراز هویت شدند البته این آمار هرروز اضافه می‌شود. سهم شاد در بخش دانش‌آموزی ۸۰ درصد و سهم نرم‌افزارهای رقیب ۲۰ درصد است. از ۱۱ میلیون دانش‌آموز ۲۰ درصد فعالیتی ندارند که البته فرآیند ثبت‌نام را انجام داده‌اند. همچنین ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز فعال در شبکه شاد داریم. درواقع ۶۲.۵۸ درصد از دانش آموزان کشور در شاد هستند.  او بیان کرد:  حدود سه میلیون و ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر معادل  ۲۱ درصد از کل دانش‌آموزان فاقد دریافت‌کننده‌های هوشمند هستند یا درجایی هستند که دسترسی به نرم‌افزار ندارند.