یک حقوقدان گفت: طرح منع حیوان آزاری وارد کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی شد. به گزارش ایسنا، سیدضیاءالدین خرمشاهی، ادامه داد: از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود به‌سلامت محیط‌زیست و حیوانات توجه ویژه داشته باشند و جنبه‌های الهیاتی، فقهی، دینی و انسانی حیوانات باید تحت حمایت باشند و محترم شمرده شوند.