یک متخصص بیماری‌های عفونی گفت: بهترین زمان برای تزریق واکسن در کشور، اوایل تا اواسط مهرماه است. اگر خیلی زود واکسن زده شود، ایمنی ایجاد شده در اواخر فصل اپیدمی، از بین می‌رود و اگر هم دیر زده شود، ممکن است آلودگی قبل از ایمنی‌سازی رخ دهد.