صدرالدین علیپور، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: ۲۰۰ نقطه از سوی سازمان مدیریت پسماند به عنوان محل تجمع و داد و ستد عوامل تفکیک غیرمجاز شناسایی و به نیروی انتظامی معرفی شد. مطابق قانون مدیریت پسماند تخلیه، نگهداری، جمع آوری و دفع پسماند شهری تخلف محسوب می‌شود و با توجه به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و مواد ۱۶، ۱۹ و ۲۰ قانون مدیریت پسماند، مامورین شهرداری باید با موارد تخلف به همراه مامورین قانون (نیروی انتظامی) برخورد کنند.