عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم گفت: باید تعداد افرادی که در زیرخط فقر هستند و تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند را حداقل تا ۲ میلیون نفر در نظر بگیریم. به گزارش ایلنا، علی بابایی کارنامی در پاسخ به این سؤال که به گفته رئیس کمیته امداد ۵۰۰ هزار خانوار نیازمند شناسایی‌شده‌اند که تحت پوشش هیچ نهاد و سازمان حمایتی نیستند، مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی و حمایت از این افراد چه برنامه‌ای دارد؟ گفت: یکی از برنامه‌های مجلس در این دوره این است که با استفاده از هدفمندی یارانه‌ها و ساماندهی یارانه‌های پنهان و یارانه‌های آشکار برنامه مدون برای اقشار ضعیف جامعه داشته باشد. او ادامه داد: ۵۰۰ هزار خانوار کمیته امداد شناسایی کرده و قطعاً بهزیستی هم آمار خود را درباره  شناسایی مددجویان جدید دارد، از همین رو من فکر می‌کنم که آمار بیش از این ۵۰۰ هزار خانوار باشد.