رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی و مسئول خط ملی اعتیاد گفت: مردم در تماس با خط ملی مشاوره اعتیاد به شماره ۰۹۶۲۸ درباره تمام مواد مشاوره می‌گیرند اما اکنون بیشتر تماس‌ها مربوط به مصرف گُل است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، ماریت قازاریان افزود: مصرف‌کنندگان یا دوستان و خانواده‌های آنان با خط ملی اعتیاد تماس می‌گیرند و به طورمثال این سئوال‌ها را مطرح می‌کنند: «آیا گل اعتیاد است»، «آیا می توانیم گل را مصرف کنیم»، «شوهرم گل مصرف می‌کند، این ماده اعتیادآور نیست»، «آیا گل عوارض دارد».

قازاریان یادآور شد: مشاوران متخصص در خط ملی مشاوره اعتیاد به شماره ۰۹۶۲۸، معتادان و خانواده‌های آنان را راهنمایی می‌کنند که چگونه به خود یا خانواده آنها کمک کنند؛ خدمات مشاوره‌ای همچنین درباره پیشگیری از مصرف مواد نیز هست.