با رای اعضای شورای شهر تهران بزرگراه رسالت به نام سردار شهید قاسم سلیمانی تغییرنام یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، اعضا شورای شهر تهران در جلسه شورای شهر تهران دو فوریت تغییر نام بزرگراهی به نام سردار شهید قاسم سلیمانی حد فاصل کردستان به شهید یاسینی را مورد بررسی قرار دادند.

حجت نظری، عضو شورای شهر تهران در مورد این انتخاب گفت: علت انتخاب بزرگراه رسالت این بود که سه بخش دارد و غربی ترین قسمت به نام حاج حسین همدانی است و هم رزم ایشان است که در عراق به شهادت رسید، آیت الله حکیم در مرکز این اتوبان است که ایشان هم در عراق ترور شد و با نامگذاری این قسمت به نام سردار سلیمانی که او نیز در عراق به شهادت رسید، کل معبر از ابتدا تا انتها پیامی را می‌تواند به همگان مخابره کند چه کسانی که ایشان را دوست دارند و چه کسانی که از وجود ایشان متضرر شدند. او پیشنهاد داد نامگذاری بدون تغییر نام تونل و میدان انجام شود.