جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد گفت: ۵۰ مغازه در بروجرد امسال به دلیل بدحجابی و بد پوششی متصدیان آن‌ها پلمب شد.

محمد قاسم میری در گفتوگو با تسنیم در بروجرد اظهار داشت: نیروی انتظامی همیشه و در هر حال آماده است و در صحنه حضور دارد. چرا که خودمان را موظف به این امر می‌دانیم و از موضوع امربه  معروف ونهی از منکر در جامعه حمایت می‌کنیم. وی با بیان اینکه امر به معروف نهی از منکر فقط مربوط به سطح جامعه ومختص به زمان ومکان خاص یا هفته وماه خاصی نیست افزود: شاید یکی از هزاران مواردی که امر به معروف ونهی از منکر دارد، بد حجابی و پوشش‌های بد و ناجوری است که این روزها مشاهده می‌کنیم. جانشین فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد عنوان کرد: در بحث حجاب متاسفانه گاهی اوقات با صحنه‌های بدی مواجه می‌شویم وآنجاست که لازم می‌بینیم وارد عمل شویم. نیروی انتظامی خود را موظف ومکلف دانسته تا وارد این مسائل وقضایا شود وبه همین خاطر برای جلوگیری از جرائم ویا هنجار شکنی‌ها چند ماهی است که طرح ناظر یک را پیاده کرده‌ایم یعنی از اهرم قانونی که در اختیار داریم برای جلوگیری از هنجار شکنی‌ها استفاده می‌کنیم.