دفتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب در اطلاعیه‌ای ضمن قدردانی از مردم ایران، 18شاخص‌ و معیار تعیین افراد را برای خدمت در دولت چهاردهم اعلام کرد. به گزارش تسنیم، برخی از این معیارها عبارت است از: اشتهار به پاک‌دستی، صداقت و شجاعت، داشتن نگرش ملی، دوری از گرایش‌های جناحی قومی مذهبی و منطقه‌ای، باور به ضرورت توسعه عدالت، باورمند به ایده صدای بی‌صدایان و تحقق مطالبات زنان، جوانان و اقوام، معتقد و عامل به تخصص‌گرایی و شایسته‌گزینی، باور به ضرورت همراهی و توأمانی مقاومت و انعطاف در سیاست خارجی و ...