سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: به نظر می‌آید نامه اعضای هیأت دولت به شورای نگهبان در جهت تایید صلاحیت وزیر ارشاد در انتخابات، به ضرر آقای اسماعیلی تمام خواهد شد. محمدصادق جوادی‌حصار در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: حدس من این است که شورای نگهبان برای آن که خود را از هرگونه اتهامی مبرا کند، آقای اسماعیلی را ردصلاحیت خواهد کرد. در غیراین‌صورت خواهند گفت که شورای نگهبان تحت تاثیر این نامه وی را تایید صلاحیت کرده است. جوادی حصار در تحلیل اهداف امضاکنندگان نامه گفت: اعضای هیأت دولت مطمئن نبودند که آقای اسماعیلی رای بیاورد. این کار را انجام دادند تا اعمال نظری در افکار عمومی داشته باشند اما به نظر من این کار نتیجه معکوس خواهد داد.