امام جمعه مشهد، گفت: اینکه پیوسته بر بازگشت عناصر ناپاک، ضدانقلاب و خارج‌نشین تأکید می‌شود، از مصادیق تحریف است.  به گزارش انتخاب، احمد علم‌الهدی در خطبه‌های دیروز نماز جمعه، افزود: گاهی حرکت‌های ضدارزش و ناهنجاری اجرا می‌شود که وقتی پیگیر می‌شویم، جواب می‌دهند به خاطر جذب حداکثری است. این چه منطقی است که شما دارید؟ کدام جذب؟ می‌خواهید به بهانه پرکردن سبد جمعیت انقلابی، همان کسانی را هم که انقلابی هستند، از خود برنجانید؟