رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست، یک امر قانونی است و حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند. به گزارش ایرنا، محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.