دبیر کل جبهه پایداری در نشست خبری خبر خود با خبرنگاران در خصوص تفاوت جبهه پایداری و جریان شانا و دلیل ائتلاف این جبهه در این دوره با شانا، گفت: گفت: ما در جبهه پایداری با دوستان شورای ائتلاف اختلافاتی داشته و داریم. صادق محصولی، افزود: وحدت ما به این معنی نیست که یکی شدیم، بلکه به این معنی است که با اقماض سعی کردیم به جامعه این نسیم وحدت را القا کنیم و به نوبه خود سعی کردیم به دوستان دیگر انقلابی هم آن را منتشر و منتقل کنیم. وی ادامه داد: در گذشته ما بار‌ها با این دوستان وحدت کردیم. من در ۶+۵ یکی از رکن‌های جلسات وحدت بین نیرو‌های انقلابی بودم. از آن موقع گرفته تا لیست دو دوره قبل و زمانی که اصلاح طلبان بیشتر رای آوردند یا همین دوره مجلس فعلی ما لیست مشترک دادیم پس این وحدت چیز جدیدی نیست، اما هرچه جلوتر آمدیم به چیز‌هایی که می‌خواستیم نزدیکتر شدیم.