سخنگوی دولت دوازدهم تصریح کرد: «تمام سنجش‌ها روند نزولی اعتماد را نشان می‌دهند. تهییج دیگر جواب نمی‌دهد. باید شرایطی مهیا می‌شد که مردم احساس کنند می‌توانند انتخاب کنند و اگر انتخاب کردند، موفق به محقق کردن آرزوهایشان هم می‌شوند.»

علی ربیعی در واکنش به هشدار دکتر مصطفی معین که «بر پایه نتایج یک پیمایش، بی‌اعتمادی در سطح عمومی به ۸۱ درصد می‌رسد»، به خبرنگار جماران گفت: آخرین سنجشی که در مورد سرمایه اجتماعی صورت گرفت، کاری بود که آقای دکتر ساعی در دانشگاه تربیت مدرس انجام داد و بر اساس آن، نسبت به دوره‌های قبل سرمایه اجتماعی به شدت کاهش پیدا کرده است. یک شاخص مهم سرمایه اجتماعی «اعتماد» است. «اعتماد به ساخت قدرت» و «اعتماد به گروه‌های مرجع سابق» کاهش پیدا کرده، ولی اعتماد فردی افزایش پیدا کرده است.

سخنگوی دولت دوازدهم افزود: وقتی «اعتماد فردی» در جامعه‌ای افزایش و اعتماد به ساخت قدرت کاهش پیدا کرده، به معنای روح اعتراضی است و متأسفانه خیلی‌ها نمی‌توانند این را درست تفسیر کنند. اتفاقا با نتایج مطالعات انگلهارت هم مطابقت دارد؛ در مورد نسل‌هایی که ارزش‌های فرامادی‌گرایانه را دنبال می‌کنند. یعنی حق انتخاب، شکستن شالوده‌های قدیم، گسست از مرجعیت‌های سابق و پیوست به جایی که شاید هنوز مشخص نیست.

وی تأکید کرد: تمام سنجش‌ها روند نزولی اعتماد را نشان می‌دهند. البته من سنجش آقای دکتر معین را ندیده‌ام، ولی کاری که آقای دکتر ساعی دانشگاه تربیت مدرس کرده بود هم وضع بسیار نگران‌کننده‌ای را نشان می‌داد.

ربیعی در پاسخ به پرسشی در خصوص تأثیر این حالت بر روند انتخابات، اظهار داشت: سمت مهم انتخابات «مردم» نیستند؛ مردم کنشگر هستند. سمت مهم آن ساخت قدرت است که مردم باید احساس کنند رأی آن‌ها تأثیر دارد. یعنی احساس کنند می‌توانند رأی بدهند، موفق می‌شوند و اگر موفق شدند پاداش مناسب می‌گیرند. یعنی باید ترتیبی بدهند که مردم احساس کنند گزینه دارند و گزینه آن‌ها می‌تواند رأی بیاورد.