وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد: ما اکنون در جایی از برجام هستیم که نمی‌خواستیم در آن نقطه باشیم و این بدین خاطر است که توافق با ایران سر جایش نیست.  به گزارش انتخاب، آنتونی بلینکن که در اجلاس داووس در سوئیس شرکت کرده، گفت: من فکر می‌کنم که پاره کردن توافق هسته‌ای ایران اشتباه بزرگی بود.   وی اضافه کرد: ما برنامه هسته‌ای ایران را محدود کرده بودیم. از زمانی که توافق پاره شد، از آن محدودیت، گریخت.