جماران نوشت: سیدحسن خمینی، در دیدار «مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم» با طرح این پرسش که آن‌چه در روز‌های اخیر در مورد اجرای تعزیر‌های بدنی (شلاق) روی برخی بانوان منتشر شده، واقعاً «بازدارندگی» به همراه داشته است؛ گفت: امروزه تقریباً به اذعان همه‌ی کارشناسان خِبره و دلسوز، اجرای این قبیل تعزیرات و پیامد‌های آن نه تنها بازدارنگی ندارد که «موجبات وهن دین» را نیز به همراه داشته است! و تردیدی نیست که در این قبیل امور، نظر کارشناسان قطعاً حجت است و باید مبنای عمل قرار گیرد. وی اینکه قضات و کارشناسان قضایی در مورد تعیین مجازات در برابر جرم‌های مختلف، به مسئله‌ی «بازدارندگی مجازات» توجه جدی داشته ‌باشند؛ را مطالبه‌ای جدی دانست.