نماینده تهران می‌گوید پادگانی شدن مجلس دلیل استعفایم بوده است. الیاس نادران متن استعفای یک ساله پیش خود را در ویراستی منتشر کرد که در آن آمده است: بدینوسیله به استناد ماده ۹۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی استعفای خود را از سمت نمایندگی اعلام می‌دارم. پادگانی شدن اداره مجلس دلیل اصلی استعفای اینجانب است. مشروح آن را در جلسه علنی به عرض نمایندگان محترم خواهم رساند.