وحید اشتری نوشت: تقریبا همه کسانی که شاسی بلند گرفته بودند تایید شدند و خودش رد شد. چندثانیه نوشت: وحید اشتری عضو جنبش عدالت خواه نوشت: آقای علیرضابیگی نماینده تبریز موضوع شاسی بلند‌ها را افشا کرد. فقط کلیت ماجرا را گفت و تا امروز هنوز به دلیل معذوریت‌های اخلاقی نخواسته لیست اسامی همکارانش را در اختیار رسانه‌ها بگذارد. جالب اینکه تقریبا همه کسانی که شاسی بلند گرفته بودند تایید شدند و خودش رد شد.