در جلسه مجمع عمومی (کنگره) اخیر حزب اعتدال و توسعه که با پیام حسن روحانی و حضور ۹۰۰ نفر از اعضای این حزب در سراسر کشور برگزار شد، ۲۱ نفر اعضای شورای مرکزی و چهار نفر اعضای هیات بازرسی این حزب انتخاب شدند. در این جلسه با اتفاق آرا اعضا محمدباقر نوبخت مجدداً به عنوان دبیرکل حزب اعتدال و توسعه انتخاب شد.