جامعه‌شناس مشهور در توئیتی عاقبت ادامه وضع موجود را تشریح کرد. به گزارش برترین‌ها،‌ محمد فاضلی نوشت: «عاقبت ادامه وضع موجود چیست؟» سؤالی است که همه از آن طفره می‌روند. ادامه وضع موجود تورم، تحریم، تخلیه آبخوان، بیابان‌زایی، فرونشست زمین، مهاجرت متخصصان، توسعه کریدورها بدون حضور ایران، عدم دسترسی به فناوری و نظام بانکی جهانی، و ... است. بدون این سؤال، کلیات بی‌حاصل به هم می‌بافیم.»