پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان به نقل از عباس کعبی‌نسب، عضو این شورا نوشت: شورای نگهبان در مقایسه با نهادهای مشابه در جهان، یک نهاد بی‌نظیر است. اگر شورای نگهبان در چهار دهه گذشته نبود، شاید نفوذ در حاکمیت، عبور از قانون، انجام رفتارهای فراقانونی و فراحقوقی و زیاده‌خواهی و انحصارطلبی بسیاری به وجود می‌آمد. کعبی همچنین افزوده: شورای نگهبان متضمن اصل برتری قانون اساسی و شرع است و از این منظر یک نهاد برتر فقهی و حقوقی است که در مقایسه با نهادهای مشابه در جهان از مزیت‌هایی برخوردار است.