«سیدمحمدهادی سبحانیان» که معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد بود، در جلسه دیروز هیات دولت به عنوان رئیس سازمان مالیاتی کشور انتخاب شد. پیش از او داوود منظور ریاست سازمان مالیاتی را بر عهده داشت که جایگزین سیدمسعود میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه شد.