فعال سیاسی اصولگرا، درباره پیام سیاسی تغییرات در دولت گفت: تلقی‌های مختلفی در مورد این تغییرات می‌شود، اما  دولت به این نتیجه رسیده است که این افراد نمی‌توانند پاسخگوی نیازمندی‌ها باشند. عباس سلیمی نمین، در گفت‌وگو با انتخاب ادامه داد: من فکر می‌کنم از این دست تغییرات حتما باید در مورد وزیر جهاد کشاورزی هم صورت بگیرد. وزیر مربوطه در مقاطع مختلف نشان داد که توانمندی ندارد. البته در مورد معاون پارلمانی هم به جمع بندی رسیده بودند که آقای حسینی تغییر کند.