حکم شش سال حبس جعفر پناهی، کارگردان سرشناس ایرانی نقض شد. به تازگی شعبه ۹ دیوان عالی کشور پس از نقض حکم شش سال حبس او، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده است.  پناهی ۲۰ تیر ماه در حالی که همراه گروهی از سینماگران برای پیگیری بازداشت محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود، بازداشت شد.