محمد مهاجری با اشاره به سخنان محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در یک برنامه تلویزیونی مبنی بر اینکه «مگر قرار است دولت بسازد؟ مسکن را مردم می‌سازند»، خطاب به رئیس‌جمهور نوشت: «وعده 4میلیون مسکن را جنابعالی در تبلیغات انتخاباتی گفته‌اید و هیچ قرینه‌ای وجود ندارد که نظرتان، ساختن مسکن توسط مردم بوده. وزیر جدید راه و شهرسازی هم تلویحاً وعده را هوا کرده. وقتش است که شما، هم این وعده را پس بگیرید، هم آن آدمی که این نان را توی سفره شما گذاشت درازش کنید! ایام محقق‌نشدن وعده‌ها مستدام.»