داود باقری، عضو شورای مرکزی حزب راه ملت و مدیر مسئول روزنامه‌های جامعه فردا و عطریاس، سه روز پیش با حکم نیابت قضایی از دادسرای تهران بازداشت شد.

مدارا نوشت: برخی عناوین اتهامی اعلامی او تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی ذکر شده است.