نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به جلال رشیدی کوچی درباره علت افزایش قیمت خودرو قانع نشدند. به گزارش ایسنا، نمایندگان پس از استماع توضیحات فاطمی امین، درنهایت با ۱۱۰ رای موافق، عدم اقناع خود را از توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند و به او کارت زرد دادند.