وزارت امور خارجه آلمان با ادعای اینکه «خطر واقعی دستگیری خودسرانه و محکوم شدن به حبس طولانی به خصوص برای شهروندان دو تابعیتی  وجود دارد»، از شهروندان این کشور از سفر به ایران خودداری کنند. ماه پیش دولت آلمان به اتباع خود توصیه کرده بود که از سفر به ایران خودداری کنند و اکنون سطح هشدار برای چنین سفری را افزایش داده است.