سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، ادعای استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین را رد وتاکید کرد: اطلاعات نادرستی را که غرب درباره خرید پهپاد از ایران منتشر می‌کند، رد می‌کنیم.به گزارش ایرنا،‌ واسیلی نبنزیا ایرنا، در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت که این سازمان حق ارسال تیم بررسی درباره استفاده از پهپادها در اوکراین را ندارد.