احمد وحیدی، وزیر کشور گفت: ما مشکل امنیتی نداریم، البته گاهی یک مسئله را در کشور ما بزرگ جلوه می‌دهند، این مسائل به طور طبیعی در کشور‌های دیگر هم وجود دارد و فراوان است، آن‌ها مسائل و مشکلات خود را بزرگ نمی‌کنند، ولی در کشور ما یک مسئله کوچک خیلی بزرگ می‌شود. وی آنچه که در قالب ایران‌هراسی با هدف جلوگیری از آمدن گردشگر به ایران بیان می‌شود را حرف‌های بی‌منطق و ناصحیح دانست و گفت: امنیت در کشور ما بسیار خوب است، حتی در مقایسه با کشور‌های اروپایی امنیت ما چه بسا بهتر است.