تسنیم نوشت که سعید ایروانی به جای مجید تخت‌روانچی، سفیر و نماینده جدید ایران در سازمان ملل متحد شد و در آستانه آغاز ماموریتش در نیویورک با رئیس جمهور دیدار کرد. سعید ایروانی، در مسئولیت‌هایی همچون کاردار ایران در عراق، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی و معاون امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایفای مسئولیت کرده است.