وزیر سابق نفت در پاسخ به شایعه دستگیری فردی به نام ماندانا زنگنه به جرم جاسوسی که او را برخی دختر  وزیر سابق نفت معرفی کرده بودند، نوشت: دخترى با نام ماندانا ندارم و از افترا زنندگان شکایت مى کنم تا عبرت سایرین شود.

به گزارش انتخاب زنگنه نوشت: ‌پیرو نشر خبری دروغ مبنی بر دستگیری دختر اینجانب به نام‌ ماندانا زنگنه، به عنوان جاسوس، باید به اطلاع افکار عمومی برساند که اینجانب دختری با این نام و مشخصات ندارم.

وی افزود: اینگونه افتراها متاسفانه عمدتاً از سوی کسانی وارد می‌شود که مورد تعقیب کیفری قرار نمی گیرند تا عبرت سایرین شود.