رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: الان وضع ایران ما نسبت به کل دنیا بهتر است همه دنیا مشکل دارند و ناراحت هستند بحث اقتصادی همه جایی است منتهی الان در حال جراحی هستیم و امیدواریم این جراحی جواب دهد البته جراحی درد دارد اما بعد از آن باید شادی و سلامت به جامعه برگردد و امیدوارم به زودی شادابی دیده شود.

به گزارش ایلنا مرتضی آقا تهرانی افزود:  به اعتقاد بنده سیاست خوش همسایگی کار خوبی بود دولت گذشته دنبال آن بود که آمریکا برای آن کاری انجام دهد که نکردند شاید الان باور کرده باشند اما نمی دانم. توجه داشته باشید کمیسیون اصل ۹۰ به قوه قضاییه پرونده شکایتی از دولت گذشته ارسال کرده است چرا قوه قضاییه اقدامی نمی کند؟ اقدام کنند اگر درست عمل کردند و اگر خدمت کردند تشکر شود. درباره مجلس هم همین عقیده را دارم باید انتهای مجلس معلوم شود مجلس ما از مجلس دهم بهتر بود یا بدتر.