معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: دولت تصمیمات قاطعانه گرفته و پیش بینی ما این است که آرام آرام بازار شکل واقعی خود را خواهد گرفت و در رقابت عرضه و تقاضا، بخشی از مشکلات کمتر می شود.

به گزارش ایسنا سید صولت مرتضوی افزود: همه می دانیم برای بخشی از مردم مشکلتی وجود دارد که امیدوارم با لطف خداوند، اراده دولت و همراهی مردم این رنج ها رو به کاهش برود.

وی تصریح کرد: تورم انتظاری بر روی قیمت برخی کالاها اثر گذاشته است.