سخنگوی دولت بیان گفت: نیاز جهت جبران خسارت حادثه‌دیدگان از محل منابع مدیریت بحران پرداخت شود البته هزینه‌های خسارت‌دیدگان در این سانحه را باید مسببان آن پرداخت کنند که بعداً از محل فروش اموال آنها انجام خواهد شد.

علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت همچنین تصریح کرد: مذاکرات در روند خودش در جریان است و متوقف نشده است ایران حسن نیت خود را پیش از این نشان داده و جدیت خود را هم در این مسیر نشان داده و مذاکرات در مسیر خود در حال استمرار است.