رئیس‌جمهور تاجیکستان عصر دیروز وارد تهران شد و مورد استقبال وزیر نیرو قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، امامعلی رحمان، در رأس یک هیأت بلندپایه سیاسی و اقتصادی و در پاسخ به دعوت سید ابراهیم رئیسی، وارد تهران شد.

بنابر گزارش خبرگزاری دولتی خاور تاجیکستان رحمان را در این سفر وزیر خارجه تاجیکستان، دادستان کل و وزرای بخش‌های کلیدی اقتصاد این کشور از جمله وزرای انرژی، اقتصاد و تجارت، ذخایر آب، روسای کمیته‌های رشد جهانگردی و حفظ محیط زیست همراهی می‌کنند.