دادستان کل کشور گفت مردم را باید بصورت مرتب در جریان اقدامات و روند انجام این کار قرار داد.

به گزارش ایسنا، محمدجعفر منتظری با اشاره به التهابات بوجود آمده در بازار پس از اجرای طرح اصلاحات اقتصادی دولت، عنوان کرد: باتوجه به اینکه دولت دست به یک جراحی بزرگ برای اقتصاد کشور زده، بنابراین پس لرزه ها و تکانه هایی هم خواهد داشت و برخی نوسانات و التهابات بوجود آمده در بازار هم طبیعی است. باید بتوانیم با مدیریت جامع و کامل این تکانه ها را به حداقل برسانیم و با کار کارشناسی مشکلات بوجود آمده ناشی از این اصلاحات که طبیعی هم هست را به حداقل رساند.