رهبر انقلاب اسلامی در پیامی با تشکر از فعالان دلسوز حوزه جمعیت، تلاش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و چاره‌جویی برای نجات کشور از آینده‌ی هولناک پیری جمعیت را سیاستی حیاتی و از ضروری‌ترین فرائض دانستند.

به گزار ایلنا، متن پیام که امروز در نشست ستاد ملی جمعیت توسط فروتن دبیر ستاد قرائت شد، به این شرح است:

بسم الله‌الرحمن‌الرحیم

با سلام به همه‌ی کسانی که دلسوزانه و عاقبت‌اندیشانه به فعالیت در حوزه‌ی جمعیت روی آورده‌اند، و با تشکر از مسئولانی که در مجلس و دولت به چاره‌جویی برای نجات کشور از آینده‌ی هولناک پیری جمعیت می‌پردازند، بار دیگر تأکید می‌کنم که تلاش برای افزایش نسل، و جوان شدن نیروی انسانی کشور و حمایت از خانواده، یکی از ضروری‌ترین فرائض مسئولان و آحاد مردم است. این فریضه درباره‌ی افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگ‌ساز، تأکید بیشتر می‌یابد. این یک سیاست حیاتی برای آینده‌ی بلندمدت کشور عزیز ما است. کاوش‌های صادقانه‌ی علمی نشان داده است که این سیاست را می‌توان با پرهیز از همه‌ی آسیب‌های محتمل یا موهوم پیش برد و آینده‌ی کشور را از آن بهره‌مند ساخت.

به دست‌اندکاران این حسنه‌ی ماندگار توصیه می‌کنم که در کنار تدابیر قانونی و امثال آن، به فرهنگ‌سازی در فضای عمومی و نیز در نظام بهداشتی اهمیت دهند.

توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت می‌کنم.

سیّدعلی خامنه‌ای

 

 

کشور از آیندهی هولناک پیری جمعیت را سیاستی حیاتی و از ضروریترین فرائض دانستند. به گزار ایلنا، متن پیام که امروز در نشست ستاد ملی جمعیت توسط فروتن دبیر ستاد قرائت شد، به این شرح است: بسم اهللالرحمنالرحیم با ســام به همهی کســانی که دلســوزانه و عاقبتاندیشانه به فعالیت در حوزهی جمعیت روی آوردهاند، و با تشکر از مسئوالنی که در مجلس و دولت به چارهجویی برای نجات کشور از آیندهی هولناک پیری جمعیت میپردازند، بار دیگر تأکید میکنم که تالش برای افزایش نسل، و جوان شدن نیروی انسانی کشــور و حمایت از خانواده، یکی از ضروریترین فرائض مسئوالن و آحاد مردم اســت. این فریضه دربارهی افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگساز، تأکید بیشتر مییابد. این یک سیاست حیاتی برای آیندهی بلندمدت کشور عزیز ما است. کاوشهای صادقانهی علمی نشان داده است که این سیاست را میتوان با پرهیز از همهی آسیبهای محتمل یا موهوم پیش برد و آیندهی کشور را از آن بهرهمند ساخت. به دستاندکاران این حسنهی ماندگار توصیه میکنم که در کنــار تدابیر قانونــی و امثال آن، به فرهنگســازی در فضای عمومی و نیــز در نظام بهداشتی اهمیت دهند. توفیقات همگان را از خداوند متعال مســألت میکنم. سیّدعلی خامنها