احمدزیدآبادی، فعال سیاسی در یادداشت کوتاهی نوشت: «اینکه فضای رسمی کشور متأثر از فوت نادر طالب‌زاده رنگ عزا به خود گیرد و مقام‌های مختلف به مناسبت درگذشت وی، پی در پی بیانیه‌های پر سوز و گداز صادر کنند، اما در همان حال، فوت استادی در حد دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن با سکوتِ کامل روبرو شود، نشانۀ چیست؟ اگر همین یک نشانه به درستی تبیین و تعلیل شود، رازِ گرفتاری‌های جامعۀ ما نیز برملا خواهد شد!»