امام جمعه موقت تهران گفت: درباره جنگ روسیه و اوکراین گفت: این جنگ و لجن پرانی بوق‌های غرب و برخی از وابستگان ایرانی‌شان در این مساله انگشت اتهام برای نظام اسلامی ایران باز و ابهاماتی ایجاد کردند. ایران از منظر مبنای انقلابی و دینی خود حامی مظلوم و طرفدار حق علیه باطل است.

کاظم صدیقی اضافه کرد: اما در اوکراین دنیای غرب در زمان شوروی وقتی دو آلمان شرقی و غربی را خواستند یکی کنند که عقب نشینی شوروی را لازم داشت تعهد دادند ناتو را گسترش ندهند و به این تعهد عمل نکردند. همچنان در کشورهای مختلف پایگاه نظامی به وجود آوردند. لهستان و چکسلواکی عهدشکنی کردند و به ناتو ملحق شدند و تا مرز روسیه آمدند و تهدید ایجاد کردند.

وی با تاکید براینکه ما با جنگ و تخریب زیرساخت ها و کشتار مخالف هستیم، خاطرنشان کرد: اما جنگ روسیه با اوکراین در تضاد منافع است. اوکراین هم در مساله هواپیما با ما جفا و از فرصت به نفع آمریکا سوء استفاده می‌کرد.