سعید حجاریان فعال اصلاح‌طلب و از تئوریسین‌های جریان اصلاحات در حساب کاربری توییتر خود با طعنه‌ای با یک دست شدن قدرت در انتخابات ریاست جمهوری نوشت: بعد از انتخابات ۱۴۰۰ دوره حاکمیت دوگانه به پایان رسید و این دوگانگی از عین به ذهن منتقل شد. وی افزود: شاهد این مدعا رفتار‌های دوقطبی در ساخت قدرت است. لذاست که گفته‌اند المُلکُ عقیم!