رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران ازنحوه اعتراض اخیر کارکنان قوه قضائیه انتقاد کرد.

یحیی جعفری، با اشاره به این اعتراضات گفته اگرچه سختی کار و معیشت و ناسازگاری بین آن دو بر کسی پوشیده نیست لیکن دستگاه قضایی منتسب به نظام و ولایت است و شکل اعتراض زیبنده دستگاه و پرسنل آن نبوده و موجب  سوء استفاده می‌شود.