فعال سیاسی و از نزدیکان هاشمی رفسنجانی گفت: «آقای هاشمی حرف‌های ناگفته زیادی را با ما داشت و نمی‌توانیم آن ها را بگوییم. برخی حرف‌های آقای هاشمی تا دو دهه آینده گفتنی نیستند چون مصلحت کشور نیست.

به گزارش سایت خبر سراسری غلامعلی رجایی درباره حذف چهره‌های شاخص سیاسی گفت: «من فکر می کنم این روند یک روند ثابتی بود که در دو دهه ی اخیر با حوادثی که پیش آمد دنبال شد. در انتخابات مجلس ببینید چه چهره‌های ارزشمندی را کنار زدند مانند فرزند شهید مطهری و شهید صادقی و دیگران که به دلیل نجابتشان سکوت کردند.