مدیرکل امور اداری کارگزینی قوه قضائیه در رابطه با حواشی مطرح‌شده پیرامون حقوق ۱۸۴ میلیونی یکی از شاغلان قوه ‌قضائیه گفت: معوقات ۱۳ ماه یکی از پرسنل به صورت یکجا پرداخت‌شده است.‌برزویی گفت: درآمد‌های اتفاقی و معوقات جز حقوق و مزایا محسوب نمی‌شود. مشکل اینجاست که در سازمان اداری و استخدامی برای طرح این عدد به هیچ‌چیز استناد نشده است. مبلغی که در اینجا اشاره‌شده، پرداختی مزایای معوق مانده مربوط به یک سال گذشته یکی از پرسنل است. به گفته وی دریکی دیگر از فیش‌های حقوقی که مربوط به یک قاضی است، پرداختی آن در یک ماه ۱۱۰ میلیون تومان بود که ۹۵ میلیون تومان آن سایر معوقات بوده است.