شش نماینده پارلمان جدید آلمان ایرانی‌تبار هستند، برخی در آلمان از والدینی که مهاجرت کرده‌اند متولد شده‌اند، برخی نیز قبل از ترک کشور در ایران متولد شده‌اند. برخی در احزاب خود جایگاه برجسته‌ای دارند که گاه در سیاست خارجی تخصص دارند. پارلمان جدید با ۷۳۶ نماینده، بزرگترین مجلس در تاریخ وندستاگ (پارلمان فدرال آلمان) خواهد بود. همچنین با حدود 11 درصد یا دست‌کم ۸۳ نماینده دو تباری، بیشترین تعداد نماینده با پیشینه مهاجرت را در تاریخ خود دارد.