غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیس جمهور با صدور حکمی، دکتر محمد جمشیدی را به سمت «معاون امور سیاسی دفتر رئیس جمهور» منصوب کرد. او یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده سعید جلیلی بود. در حکم او آمده است: «انتظار دارد با هم‌افزایی و بهره‌گیری از مجموعه نیرو و امکانات دفتر رئیس جمهور و همکاری نزدیک با سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت‌خانه‌های امور خارجه، اطلاعات و کشور نسبت به بررسی موضوعات سیاسی، اجتماعی و امنیتی، تنظیم برنامه‌های مربوط، ارائه گزارش، پیشنهادات و راهکار‌های مناسب و پیگیری آن‌ها و اجرای امور محوله اقدام نمایید.»