رزمایش دریایی ایران، روسیه و چین در خلیج فارس با تمرکز بر امنیت کشتیرانی و مبارزه با دزدی دریایی برگزار می‌شود.  به گزارش رویترز، سفیر روسیه در تهران گفت: روسیه، ایران و چین در اواخر سال ۲۰۲۱ یا اوایل ۲۰۲۲ مانورهای دریایی مشترکی در خلیج فارس برگزار خواهند کرد.