وکیل مدافع سعید مرتضوی درباره حکم تبرئه موکلش از اتهام معاونت در قتل، گفت: این رأی برای این است که اعاده حیثیت از او شود و مشخص شود که او در اتفاقی که در کهریزک افتاده بی‌گناه بوده است.

سعید ایوبی در گفت‌وگو با ایسنا ادامه داد: گرچه این رأی نوشدارو بعد از مرگ سهراب است ولی برای این است که اکنون در تاریخ قضایی می‌ماند حکمی علیه یک دادستانی صادر شده که تمام هم و غمش حفظ امنیت شهری بوده ولی به جای تقدیر دو سال تحمل حبس کرده است و  بعد از دو سال حبس به این نتیجه رسیدند که او بی‌گناه بوده است.

وکیل سعید مرتضوی توضیح داد: استدلال قاضی شعبه یک دیوان عالی این بوده که «انتساب بزه معاونت محل خدشه است، به‌خصوص اینکه دو نفر دیگر از همکاران نام‌برده که عملا در اقدامات مورد نظر دخیل بوده‌اند و حتی مباشرت در بازداشت داشته‌اند، از اتهام معاونت در قتل تبرئه گردیده‌اند.» همچنین در بخش دیگری از رأی نیز آمده که سعید مرتضوی در دادنامه صادرشده در تیرماه سال جاری، از اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی نیز تبرئه شده و به این ترتیب، اساس و مبنای اتهام معاونت در قتل منتفی شده است.

وی یادآور شد: دوسال پیش موکل درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری را کرده بود تا ریاست محترم قوه قضائیه پرونده را شخصا مورد بازبینی قرار دهد که خوشبختانه با نظر دیوان عالی موکلم از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد. بر اساس این گزارش، میرمجید طاهری، وکیل مدافع اولیای دم روح الامینی اسفندماه سال 96  از ارسال حکم دو سال حبس مرتضوی در پرونده کهریزک به شعبه دوم اجرای احکام ناحیه ٢٨ دادسرای کارکنان دولت خبر داده بود.

وی دیروز در خصوص حکم تبرئه سعیدمرتضوی به ایلنا گفت: پرونده‌‎های این چنینی در حالت عادی بسیار زمان بر است. پرونده ایشان سریع رسیدگی شده و احتمال دارد که این خبر صحت داشته باشد اما هیچ گونه دادنامه‌ای به دست من و موکلینم نرسیده است که به صورت قطعی این خبر را تأیید کنم.  طاهری گفت: وی بیان کرد: این پرونده یک پرونده بسیار سنگین است که در دادسرای نظامی و دادگاه‌های مختلف سابقه دارد و قضات بسیاری در این خصوص اظهارنظر نموده‌اند؛ رسیدگی و صدور حکم برائت برای ما بعد از این همه مدت خیلی دور از انتظار بود.