محمدرضا رضایی‌کوچی از نامه رئیس جمهور برای برای مسکوت ماندن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: آقای رئیسی طی نامه‌ای خواسته‌اند که این طرح سال آینده مطرح شود. وی توضیح داد: با توجه به اینکه یکی از شعارهای ایشان ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بود، اگر وزارت مسکن ایجاد نشود این کار به سادگی انجام نخواهد شد. رضایی‌کوچی ادامه داد که رئیس جمهور اکنون برای تحقق این شعار دچار چالش خواهند شد چراکه وزارت راه و شهرسازی اکنون خیلی عریض و طویل است.